سوره مبارکه ی صافات

بسم الله الرحمن الرحیم

 نام سوره: صافات

معنی: به صف کشیده ها( فرشتگان صف کشیده

علت نامگذاری: آیه اول سوره میباشد که خداوند به فرشتگان صف کشیده یا (صفوف منظم پیکار گران ویا صفوف نمازگزاران) سوگند یاد کرده است.

نامهای دیگر: ندارد

 محتوای سوره:

·       کفار وانکار نبوت ومعاد وعاقبت کار آنها در قیامت .

·       بحث کفار با یکدیگر در قیامت وانداختن گناه به گردن هم وگرفتاری تمام آنها در چنگال عذاب الهی.

·       نعمتهای مهم بهشتی ولذات وزیباییها وشادی بهشتیان.

·       تاریخ پیامبران بزرگی مانند: نوح (ع) ، ابراهیم (ع) ،   اسحاق (ع) ،  موسی (ع) ، هارون (ع) ، الیاس (ع) ،  لوط (ع)  ویونس (ع) به صورت فشرده وبسیار موثر.

·       شرح مراحل مختلف رسالت حضرت ابراهیم(ع) به صورت مشروح وامتحان او در فرمان ذبح اسماعیل.

·        کوبیدن ونکوهش بدترین شرک یهنی اعتقاد به رابطه خویشاوندی میان خدا وجن وخدا وفرشتگان.

·       پیروزی لشکر کفر حق  بر لشکر شرک ونفاق وگرفتار شدن آنها در چنگال عذاب الهی.

·       تنزیه وتقدیس پروردگار از نسبتهای ناروا

ترتیب سوره ها:

به ترتیب جمع آوری ، سی وهفتمین سوره است وبه ترتیب نزول ،  پنجاه وپنجمین سوره است که بعد از سوره« انعام» وقبل از سوره «لقمان» نازل شده است.

 داستانهای سوره:

 نوح «75 تا 82» ،  ابراهیم  واسحاق« 83 تا 119»، الیاس « 123 تا129» ، لوط« 133 تا 138» ،  یونس « 139 تا 149» .

 این سوره از نظر  کتابت (37) سوره قرآن کریم هست واز سوره های مکی هست ودارای ( 182آیه) و (820 کلمه) و( 3823 حرف) میباشد.

آغاز وپایان سوره:

آغاز سوره: (والصافات صفا)

پایان سوره:( والحمدولله رب العالمین).

فضیلت سوره:

امام صادق (ع) فرمودند:کسی که سوره صافات را در هر روز جمعه بخواند از هر افتی محفوظ می ماند، وهربلایی در زندگی دنیا از او دفع می گردد، خداوند وسیعترین روزی را در اختیارش میگذارد واو را در مال وفرزندان وبدن گرفتار شیطان رجیم وگردنکشان نمی سازد واگر  در آن روز وشب از دنیا برود خداوند او را شهید مبعوث میکند واو را در بهشت با شهدا هم درجه می سازد.

/ 1 نظر / 66 بازدید
لاله

سلام! مرسی از مطالبتون[تایید]