بسم الله الرحمن الرحمن الرحیم

 نام سوره:رعد

 معنی: غرش آسمان وابر

 علت نامگذاری:(آیه 13) سوره رعد میباشد که سخنانی در باره رعد وبرق وصاعقه آمده و این پدیده های طبیعی وعلمی به عنوان مظهری از قدرت ورحمت خدا معرفی شده است.

 ابن سوره نام دیگری ندارد.

 محتوای سوره:

 * حقانیت وعظمت قرآن.

 * توحید واسرار آفرینش به عنوان نشانه های خدا.

 * بر افراشتن آسمانهای بی ستون.

 * تسخیر خورشید وماه به فرمان خدا.

 * گسترش زمین وآفرینش کوهها ونهرها ودرختان ومیوه ها.

 * پرده های آرام بخش شب که روز را می پوشاند.

 * باغهای انگور ونخلستان وزراعتها وشگفتیهای آنها.

 * معاد وزندگی نوین انسان ودادگاه عدل پروردگار.

 * مسئو لیتهای مردم و وظایفشان.

 * تغییر سرنوشت به دست خود انسان.

 * توحید. تسبیح رعد ووحشت آدمیان از برق صاعقه.

 *سجده آسمانیان وزمینی ها در برابر عظمت پروردگار.

 * بی خاصیت بودن بت ها. شرح سر گذشت اقوام یاغی وسرکش گذشته وتهدید کفار با تعبیرات تکان دهنده.

 * دعوت به اندیشه وتفکر برای شناختن حق وباطل ومثالهایی زنده ومحسوس در این زمینه.

 * وفای به عهد.صله ارحام واستقامت. دستور به انفاق در پنهان وآشکار.

 * ترک انتقامجویی. نتایج خوب حق پذیری.

 * نا پایداری دنیا واطمینان وآرامش فقط در سایه ایمان به خدا.

 * این سوره از عقاید وایمان شروع وبه اعمال وبرنامه  های انسان سازی پایان میابد.

 سوره رعد:( 13سوره) در قرآن است. ودر جزء سیزدهم قرآن واقع شده وآیه ای که کلمه رعد در آن ذکر شده.آیه 13 این سوره میباشد.

 دارای(43آیه) و (855کلمه)و(3506 حرف ) میباشد.

 به گفته بعضی از مفسران مکی وبرخی دیگر  مدنی میباشد.

 از سوره هایی هست که سجده مستحب (مندوبه) دارد.(آیه15 رعد).

 ترتیب سوره: به ترتیب جمع آوری. سیزدهمین سوره است. وبه ترتیب نزول نود وپنجمین سوره است که بعد از سوره(محمد (ص)) وقبل از سوره( الرحمن ) است.

 آغاز سوره:( المر تلک آیات الکتاب والذی انزل الیک من ربک الحق........)

 پایان سوره:( قل کفی بالله شهیدا بینی وبینکم و من عنده علم الکتاب)

 فضیلت سوره: پیامبر اسلام (ص) فرمودند: هر کس سوره رعد را تلاوت کند به تعداد هر ابری که تا قیامت خواهد آمد ده حسنه به او خواهند داد وروز قیامت از آنهایی خواهد بود که به عهد خدا وفا کرده اند.

                                                                                    (مجمع البیان)

  منبع:آشنایی با سوره های قرآن.آقای جعفر شیخ الاسلامی.گلستان سوره ها.آقای محمد حسین جعفری

                                                                                                                       التماس دعا

/ 0 نظر / 17 بازدید