بسم الله الرحمن الرحیم

                                                                                          سوره: نام سوره :مومنون

 معنی: ایمان آورندگان

علت نامگذاری: به علت ذکر اوصاف مومنین وآثار ونشانه های ایمان در آیه اول سوره به این نام معروف  ونامیده شده است.

 محتوای سوره:

*ذکر صفات وویژگیهای مومنین وصفاتی که مایه رستگاری است از جمله : خشوع در نماز.اعراض ازلغو.

 پرداخت زکات. حفظ عفت وامانتداری.

*نشانه های خداشناسی وآیات آفاقی و انفیسی. آفرینش انسان ونعمتهای خدا.

* سرگذشت عبرت انگیز نوح. هود . موسی وعیسی(ع).

*عکس العمل اقوام در برابر دعوت پیامبران.

* هشدارهای تند وکوبنده به مستکبران با دلایل منطقی برای بازگشت به سوی خدا.

*بحث های فشرده دنیا ومعاد. حساب وجزا و پاداش نیکو کاران وکیفر بدکاران.

* حاکمیت خدا برعالم هستی ونفوذ فرمانش در همه جهان.

*هدف آفرینش انسان.

ترتیب سوره: به ترتیب جمع آوری بیست وسومین سوره است و یه ترتیب نزول هفتاد وسومین سوره است که بعد از سوره(انبیاء) وقبل از سوره (فصلت) نازل شده است.

این سوره (23) سوره در قرآن است. مکی هست.و دارای (118آیه) و(1840کلمه)و(4802 حرف) میباشد. داستانهای سوره: نوح(23 الی 29) و موسی(45الی49).

آغاز سوره:( قد افلح المومنون)

پایان سوره:( وقل اب اغفر و ارحم وانت خیر الراحمین)

فضیلت سوره: امام صادق (ع) فرمودند: هر کسی سوره مومنون را بخواندودر هر جمعه آن راادامه دهد خداوندپایان زندگی او راباسعادت قرار می دهد و جایگاه او فردوس اعلی(بهشت برین) است همراه  با بیامبران  ورسولان.

تفسیر مجمع البیان - جلد 7

 التماس دعا

/ 0 نظر / 20 بازدید