بسم الله الرحمن الرحیم

رحمتی خاص به نیکانبه نام خدائی که هم رحمتی عام دارد و هم
نام سوره: فاتحه الکتاب.

معنی: کشاینده

علت نامگذاری: چون آغازگر قرآن است به این نام نامگذاری شده است واین سوره در زمان خود رسول الله(ص) نیز همین نام را داشته وبه خاطر

 حمد وستایشی که از خداوند به عمل آمده است.

نامهای دیگر سوره:حمد، وافیه ،  شکر،سبع الثانی، نور، ام الکتاب ، اساس ،کافیه ، الکنز ، ام القرآن ، مناجات ف شفا، دعا، صلوه .

 محتوای سوره:

نعمت ها وتربیت همه ی موجودات از ذات مقدس خدا سر چشمه میگیرد.

اساس خلقت وتربیت وحاکمیت خدا برپایه رحمت ورحمانیت هست.

توجه به معاد وسرای پاداش اعمال وحاکمیت خدادر دادگاه.

بیانگر توحید در عبادات وتکیه گاه انسان به خدا.

بیان نیاز وعشق بندگان به هدایت الهی .

توضیح صراط مستقیم که از راه مغضوبین وگمراهان جدا است.

اولش ستایش ، وسطش اخلاص وآخرش نیایش است.

سوره  حمد اولین سوره قران است.

تنها سوره ای است که از زبان بندگان خداست.

تنها سوره ای که خواندنش در نمازها واجب است وهر مسلمانی حداقل روزانه ده بار باید آن را بخواند.

 دارای 7 ایه می باشد ودر یک جا  بر پیامبر (ص) نازل شده است.

گفته شده است به ترتیب نزول یک بار در  مکه ویک بار در مدینه نازل شده است.

متخصصان فن، سوره قرآن را به چهار قسمت تقسیم کرده اند، اما فاتحه الکتاب که در حقیقت عصاره وخلاصه قرآن وبه منزله فهرست

آن است خارج  از این تقسیم به حال خود باقی مانده است.

به عدد حروف ابجد سوره حمد با بسم الله الرحمن الرحیم،ده هزار وپانصد وهشتاد   10580  میباشد.

آغاز سوره: بسم الله الرحمن الرحیم

پایان سوره: غیر المغضوب علیهم ولا الضالین.

 فضیلت سوره: پیامبر اسلام(ص) فرمودند: هر مسلمانی سوره حمد را بخواند پاداش او به اندازه کسی است که دو سوم قرآن را خوانده است.

از علی(ع) نقل شده که پیامبر(ص ) فرمودند: خداوند بزرگ به خاطر دادن سوره حمدبر من منت نهاده وآن را برابر قرآن عظیم قرار

داده وسوره  حمد با ارزش ترین ذخایر عرش خداست.
خواندن 70 بار حمد برای هر دردی نافع است.
 

 
قرآن کتاب زندگی است و شفاست: خواندن 70
بار حمد برای هر دردی نافع است
به جهت برامدن حاجات هر که روزی یکصد(100)
مرتبه سوره (حمد) را به این شکل بخواند
جمیع حوائج جزئی وکلی او را خداوند رو
فرماید. البته از روز پنجشنبه شروع کند
ودر دوجا حاجت را از ذهن بگذراند. یکی در
(الرحمن الرحیم) ویکی در (ایک نعبد و ایاک
نستعین) بعد از نماز صبح بیست ویک
مرتبه(21) بعد از نماز ظهر بیست و دو
مرتبه(22) و بعد از نماز عصر بیست وسه
مرتبه(23) و بعد از نماز مغرب بیست وچهار
مرتبه(24) و بعد از نماز عشاء ده مرتبه(10)
که جمعا صد (100) مرتبه میشود اگر در هفته
اول ادا شدن حاجات تاخیر واقع شود نا
امید نشوید وهفته دوم هم بخوانید که
تجربه شده و آزمایش گردیده است (ختومات
مقدم: ص 133)
التماس دعا


/ 0 نظر / 22 بازدید