بسم الله الرحمن الرحیم

 نام سوره: ابراهیم

 معنی : نام یکی از پیامبران

 علت نامگذاری:(آیه 35 الی 41) ابن سوره از ابراهیم ودعوت ودعاهای این بنیانگذار توحید - ابراهیم بت شکن. یاد شده است. علاوه بر

 این جریان مهم تاریخی حرکت ابراهیم وفرزند وهمسرش از فلسطین به سرزمین مکه وآباد کده وساختن بنای کعبه در آن شهر مطرح

 شده است.

 این سوره نام دیگری ندارد.

 محتوای سوره:

 * زندگی قهرمان توحید. ابراهیم بت شکن(بخش نیایشهای او).

 * تاریخ پبامبران پیشین مانند نوح.موسی وقوم عاد وثمود ودرسهای عبرت انگیز.

 * بحث های متنوعی در زمینه موعظه ها واندرز وبشارت وانذار.

 * بحث از مبداء ومعاد که با ایمان به آنها قلب وروح وجان وگفتار وکردارنور وروشنایی پیدا می کند و در مسیر حق وخدا قرار میگیرد.

 * مجموعه ای از اعتقادات وموعظه ها وسر گذشتهای عبرت انگیز اقوام پیشین وبیان هدف رسالت پیامبران ونزول کتب آسمانی.

 ترتیب سوره: به ترتیب جمع آوری چهاردهمین سوره است  وبه ترتیب نزول . هفتاد ویکمین سوره است که بعد از سوره سوره(نوح) وبعد از سوره (انبیا) نازل شده است.

 داستانهای سوره: موسی:5 الی 8 . هود وصالح : 9 الی 16 . ابراهیم: 35 الی 41 .

 سوره ابراهیم(14 سوره) در قرآن است و  مکی است ودارای (52 آیه) و(831 کلمه) و(3434حرف ) می باشد.

 آغاز سوره: ( الر کتاب انزلناه الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور باذن ربهم)

 پایان سوره:( للناس ولینذروا به ولیعلموا انما هو اله واحد ولیذکر الوا الباب)

 فضیلت سوره: پیامبر اسلام (ص) فرمودند: کسی که سوره ابراهیم وحجر را بخواند خداوند به تعدادهر یک از آنها که بت می پرستیدند وآنها که بت نمی پرستیدند ده حسنه به او میبخشد.

                                                         (تفسیر مجمع البیان و نورالثقلین)

                                                                                                     التماس دعا

/ 0 نظر / 23 بازدید