سوره يوسف

بسم الله الرحمن الرحیم

نام سوره: یوسف

معنی: نام یکی از پیامبران وپسر حضرت یعقوب (ع)

علت نامگذاری:آیه 4 سوره است وتقریبا سراسر این سوره به داستان یوسف پرداخته است . همان یوسف که قهرمان پاکی وپارسایی وتقوی در برابر نفس است. نام یوسف در این سوره 25 بار به کار رفته است ودر کل قرآن 27 بار.

نا م های دیگر:در آیه3 این سور ه قصه یوسف (ع) را (احسن القصص) یعنی نیکوترین سرگذشت نامیده است

محتوای سوره:

* سر گذشت جالب وشیرین وعبرت انگیز پیامبر خدا یوسف(ع) در بیش از ده بخش با بیان فوق العاده گویا. جذاب و فشرده وعمیق.

* عالیترین درسهای عفت وخویشتنداری وتقوی وایمان وتسلط به نفس در لابه لای این داستان به عنوان الگو.

* آیات آخر یادی از دعوت پیامبران وموضعگیری مخالفان وپیروزی ونصرت نهایی خداوند برای دلگرم تر شدن مومنین یه راه خدا.

ترتیب سوره: به ترتیب جمع آوری دوازدهمین سوره است . وبه ترتیب نزول پنجاه ودومین سوره است بعد از سوره(هود) وقبل از سوره(حجر) نازل شده است.

داستانهای سوره: یوسف وبرادرانش ویعقوب به صورت مشروح:(آیه 4 الی 101).

این سوره.12 سوره در قرآن است. مکی است. دارای(111 آیه)و(1766کلمه)و(7166حرف ) می باشد.

آیه53 این سوره اشاره به نفس اماره میکند.

آغاز سوره: (الر تلک آیات الکتاب والمبین).

پایان سوره:(الذی بین یدیه وتفصیل کل شیء وهدی ورحمه لقوم یومنون).

فضیلت سوره: امام صادق(ع) فرمودند: هر کسی سوره یوسف را هم روز وهم شب بخواند خداوند او را رستاخیز برمی انگیزد در حالیکه

زیباییش همچون زیبایی یوسف است وهیچگونه ناراحتی در روز قیامت به او نمیرسد واز بندگان صالح خدا خواهد بود.

(تفسیر مجمع البیان) التماس دعا

/ 0 نظر / 34 بازدید